noimage

Wat ons betreft kan het adviseren van de DGA nu echt beginnen.

We hebben lang gewacht op concrete ontwikkelingen in het kader van pensioen in eigen beheer voor de DGA. Gelukkig is er nu eindelijk een goed beeld van de oplossingsrichtingen. 

De contouren zijn duidelijk en de ‘landingsplaats’ voor pensioen in eigen beheer komt goed in beeld. Het is te hopen dat de wetgeving ook daadwerkelijk op 01 januari 2017 in kan gaan, al lezen wij enige twijfel tussen de regels. 

De oplossingsrichtingen nader uitgewerkt! 

De oplossingsrichtingen binnen pensioen in eigen beheer worden zoals verwacht; 

  1. Oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) of 
  2. Uitfaseren van pensioen in eigen beheer (PEB) 

Een combinatie van beide oplossingen sluiten wij overigens niet uit. 

De staatssecretaris stelt dat ‘vanwege de lage rentestand, fiscale en economische ontwikkelingen alsmede administratieve redenen Pensioen in eigen beheer vandaag de dag eigenlijk niet meer aantrekkelijk is’. Voorlopig draait echter menige vennootschap nog op de liquiditeitsverruiming(en) van pensioen in eigen beheer terwijl veel DGA’s mogelijk  niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om pensioenafkoop te financieren. 

Bij het uitfaseren van het Pensioen in eigen beheer heeft de staatssecretaris met name belangstelling voor het afschaffen van elke mogelijkheid van opbouw van een oudedagsvoorziening in combinatie met een tijdelijke maatregel die voorziet in de fiscaal gefaciliteerde afkoop. 

Wat staat u en ons mogelijk te wachten? 

  • Bestaande pensioenverplichtingen in Eigen Beheer worden bevroren 
  • Afstempelen pensioenverplichting naar de fiscale waarde zonder fiscale gevolgen 
  • Afkoop zonder revisierente én…… 
  • Een mogelijk heffing loonbelasting over “maar” 80% van de fiscale waarde in de vennootschap 

De 2e kamer heeft aangegeven het uitfaseren graag nader uitgewerkt te zien. Wij verwachten dat bij het uitfaseren (te)veel juridische problemen gaan ontstaan. 

Conclusie 

Onze eerste conclusies zijn dat beide oplossingsrichtingen inclusief een tijdelijke overgangsmaatregel uitermate interessant zijn voor de belastingdienst. Immers, binnen een zeer kort tijdsbestek vloeit er rijkelijk veel (loon)belasting naar de overheid. De DGA heeft dan aan al haar financiële en fiscale verplichtingen voldaan, die tot 31-12-2106 feitelijk alleen een ‘reserve op papier’ vormden. 

Het uitfaseren van pensioen past naar onze mening niet bij de discussie pensioen in eigen beheer, immers een nieuwe maatregel om pensioen af te kopen tegen een (loon)heffing van 52% en een groot deel “af te stempelen” is een directe inbreuk op de pensioenrechten van deelnemers en met name ook (ex)partners.  

Tot slot waren de oplossingen feitelijk bedoeld om de ‘DGA zonder financiële middelen’ tegemoet te komen. Nu moet deze DGA geld gaan lenen om de belastingen te voldoen! 

Vervolg? 

Het Algemeen overleg inzake de Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer is verplaatst van 18 februari 2016 naar 17 maart 2016. 

Commentaar Belastingadviseurs

 De NOB heeft commentaar gegeven op de Kamerbrief van de Staatssecretaris over oplossingsrichtingen pensioen eigen beheer (PEB) van 17 december jl. 

 Wiebes liet weten dat uitfasering van het PEB met een fiscaal gefaciliteerde afkoopmogelijkheid zijn voorkeur geniet boven het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). De NOB is het hier mee eens, mits uitfasering van het PEB op juiste wijze wordt vormgegeven. Nu zijn er grote twijfels bij de effectiviteit van de beoogde afkoopregeling. 

Na uitfasering van het PEB heeft de DGA, ook als rekening wordt gehouden met de producten uit de derde pijler van het stelsel van oudedagsvoorzieningen, een zeer beperkt aantal keuzemogelijkheden voor een gedegen oudedagsvoorziening. De NOB wil daarom dat het mogelijk wordt het pensioen van de DGA, net als het pensioen van reguliere werknemers, onder te brengen bij een premiepensioeninstelling. 

Volgens de NOB zou daarnaast bij de afkoopregeling een lager belastingtarief moeten worden gehanteerd dan het maximale tarief van 52%, of een heffingsgrondslag die lager is dan de beoogde 80% van de fiscale waarde van het PEB. Ook dient bij de vormgeving van de beoogde afkoopregeling (meer) rekening te worden gehouden met de (fiscale) waarde van de bezittingen van de vennootschap die een PEB uitvoert en zou (renteloos) uitstel van betaling mogelijk moeten zijn. 

Ons commentaar 

Een terechte opmerking van het NOB dat er maar weinig oudedagsvoorzieningen over blijven voor de DGA. Wij constateren een beweging om DGA’s mee te laten draaien met pensioenregelingen voor werknemers. Dan komt ook de pensioenwet mogelijk weer in beeld. 

De effectiviteit van een mogelijk afkoop regeling is afhankelijk van de fiscale stimuleringsmaatregelen. Met een lager belastingpercentage (loonheffing) en een lagere heffingsgrondslag voor de fiscale waarde biedt dit zeker meer perspectief voor de DGA. 

Oplossingen aanbevelingen voor de juridische kwesties inzake afkoop van partnerpensioen en ‘verevende pensioenrechten’ binnen de vennootschap geeft het NOB niet. Als het op onvoldoende aantrekkelijke wijze wordt vormgegeven, dan gaat de voorkeur van de Orde uit naar het ‘oudedagssparen in eigen beheer'(OSEB). Blijkbaar is de OSEB dan toch de meest veilige haven. 

Commentaar Werkgevers afschaffen DGA-pensioen

VNO-NCW en MKB Nederland zijn tegen de plannen van Staatssecretaris Wiebes om het pensioen in eigen beheer volledig af te schaffen. 

Onwenselijk 

Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer waaruit het FD citeert. Wiebes presenteerde in december een plan om het huidige pensioen in eigen beheer uit te faseren. DGA’s kunnen de opgebouwde aanspraken fiscaal vriendelijk afkopen. Dit betekent volgens de werkgevers dat er vermogen aan de onderneming wordt ontrokken. Zij noemen dit ‘zeer onwenselijk’ en zal voor veel ondernemers ‘niet haalbaar zijn’. 

Alternatief

Verder wil Wiebes geen nieuwe regeling in het leven roepen als alternatief voor het pensioen in eigen beheer. VNO-NCW en MKB Nederland zijn wel voor zo’n alternatief. Zij pleiten voor het ‘oudedagssparen in eigen beheer’. Hiermee blijft vermogen binnen het bedrijf aanwezig en kunnen bedrijven investeringen doen. Het gaat volgens de werkgevers om een pensioenvermogen van ongeveer € 2 mrd.